1-علاقمندان و دانشجویان متقاضی جهت شرکت در این جشنواره می بایست با مطالعه کامل فراخوان وآگاهی از شرایط عمومی و ضوابط جشنواره نسبت به ثبت نام الکترونیکی در جشنواره به آدرس وب سایت: http://www.iifut.irاقدام نمایند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر